SERVEIS JURÍDICS


CIVIL

Interposició i contestació de demandes civils.

Reclamacions de quantitat.

Separacions i divorcis.

Desnonaments de finques urbanes.

Processos d'incapacitació.

Reclamació de quotes comunitàries.

Contractes de compravenda, traspassos, etc

Contractes d'arrendaments.

Servituds.

Herències, successions i declaració d'hereus ab intestato.

Donacions.

Adopció i filiació.


PENAL


Defensa penal en general.

Accidents de Trànsit.

Reclamació d'indemnitzacions.

Alcoholèmies i altres delictes contra la Seguretat de Trànsit.

Judicis de faltes.


MERCANTIL

Constitució i legalització de Societats.

Contractes Mercantils.

Procediments canviaris, lletres de canvi i xecs.

Constitució de Societats Civils i comunitats de béns