SERVEIS LABORALSLegalització i alta de noves empreses.

Altes, baixes i variació de dades dels treballadors.

Contractes de Treball.

Assessorament sobre bonificacions, subvencions, etc.

Confecció de nòmines, rebuts de salaris.

Liquidacions i finiquitos.

Liquidació d'Assegurances Socials.

Declaracions IRPF Trimestrals i Resum Anual.

Acomiadaments i Sancions.

Representació davant la Inspecció de Treball.

Conciliacions individuals en el Departament de Treball.

Assistència lletrada davant dels Jutjats del Social.

Tramitació de Prestacions per jubilació, viduïtat, etc.